WYDARZENIA

2017-05-17

Projekt „Przyroda nie zna granic / Příroda nezná hranic” połączy Goleszów i Wędrynię

W kwietniu 2017 r. Gmina Goleszów i partnerska Gmina Wędrynia przystąpiły do realizacji projektu pod nazwą „Przyroda nie zna granic / Příroda nezná hranic”. Jest on objęty współfinansowaniem środkami Unii Europejskiej  z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko.


Głównym celem projektu jest przyrodniczo-turystyczny i gospodarczy rozwój gmin partnerskich, rozszerzenie współpracy partnerskiej oraz lepsze wykorzystanie walorów przyrodniczych i turystycznych obszaru pogranicza poprzez utworzenie nowej, wspólnej oferty turystycznej.

Zakres projektu obejmuje między innymi:
- wyznaczenie ścieżki przyrodniczej na odcinku Goleszów – Wędrynia (łącznie ok. 15 km),
- wydanie wspólnej, dwujęzycznej książki i ulotki „Przyroda nie zna granic / Příroda nezná hranic”,
- ustawienie 15 dwujęzycznych tablic informacyjnych opisujących między innymi dziedzictwo przyrodnicze i religijne obu gmin,
- wykonanie miejsc postojowych w Lesznej Górnej ułatwiających dostęp do dziedzictwa opisywanego w projekcie,
- odnowienie  miejsca kultu religijnego - renowacja krzyża na granicy polsko – czeskiej,
- wykonanie na granicy polsko - czeskiej miejsca wspólnych spotkań i odpoczynku.


Całkowita wartość projektu wynosi 59 265 euro, w tym wartość części projektu realizowanego przez Gminę Goleszów – 30 167,60 euro zaś przez Gminę Wędrynia – 29 097,40 euro.


Polska  część projektu dofinansowana będzie  w  85 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  i 5 % z budżetu państwa.


Planowany termin zakończenia projektu: październik 2017 r.


« powrót

UDÁLOSTI

2017-05-17

Projekt "Przyroda nie zna granic / Příroda nezná hranic" spojí Goleszów a Vendryni

Projekt "Przyroda nie zna granic / Příroda nezná hranic" spojí Goleszów a Vendryni

 

V dubnu 2017 obec  Goleszów a partnerská obec Vendryně zahájily realizaci projektu s názvem "Przyroda nie zna granic / Příroda nezná hranic". Tento projekt je spolufinancován fondem Evropské unie z programu Interreg V-A Česká republika - Polsko v rámci Fondů mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński.

Hlavním cílem projektu je přírodně - turistický a hospodářský rozvoj partnerských obcí, rozšíření partnerské spolupráce a lepší využití přírodních a turistických atrakcí v příhraniční oblasti prostřednictvím vytvoření nové, společné turistické nabídky.

Rozsah projektu mezi jinými zahrnuje:

- vyznačení přírodní stezky v úseku Goleszów - Vendryně (celkem cca 15 km)

- publikace společné, dvojjazyčné knihy a brožury „Příroda nezná hranic / Przyroda nie zna granic“

- umístění 15 dvojjazyčných informačních tabulí popisujících mimo jiné přírodní a církevní dědictví obou obcí

- vytvoření parkovacích ploch v Horní Lištné usnadňujících přístup k dědictví popsanému v projektu

- obnova místa s náboženským významem - renovace kříže na polsko – české hranici

- vytvoření míst pro společná setkání a odpočinek na polsko – české hranici

Celková výše projektu je 59 265 EUR, včetně částí projektu, který realizuje obec Goleszów - 30 167,60 EUR a obec Vendryně - 29 097,40 EUR.

Polská část projektu bude dofinancována z 85% z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z 5% ze státního rozpočtu.

Předpokládaný termín dokončení projektu: říjen 2017.

 


« návrat