WYDARZENIA

2017-10-26

Zakończenie projektu „Przyroda nie zna granic / Příroda nezná hranic”

23 października na granicy polsko-czeskiej, a następnie w „Czytelni” w Wędryni (Czechy) otwarto nową ścieżkę przyrodniczą „Przyroda nie zna granic / Příroda nezná hranic''. Otwarcia dokonali wójt Goleszowa Krzysztof Glajcar i starosta Wędryni Bohuslav Raszka.

 

W kwietniu 2017 r. Gmina Goleszów i partnerska Gmina Wędrynia przystąpiły do realizacji tego projektu. Był on objęty współfinansowaniem środkami Unii Europejskiej z Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těsínské Slezsko i budżetu państwa.

 

Głównym celem projektu był przyrodniczo-turystyczny i gospodarczy rozwój gmin partnerskich, rozszerzenie współpracy partnerskiej oraz lepsze wykorzystanie walorów przyrodniczych i turystycznych obszaru pogranicza poprzez utworzenie nowej, wspólnej oferty turystycznej.

 

Zakres projektu obejmował między innymi:

  • wyznaczenie ścieżki przyrodniczej na odcinku Goleszów – Wędrynia (łącznie ok. 15 km),
  • wydanie dwujęzycznej książki i ulotki,
  • ustawienie 15 dwujęzycznych tablic informacyjnych
  • wykonanie miejsc postojowych w Lesznej Górnej ułatwiających dostęp do dziedzictwa opisywanego w projekcie,
  • odnowienie krzyża na granicy polsko – czeskiej i wykonanie w jego pobliżu miejsca wspólnych spotkań i odpoczynku.

 

Książki i ulotki w wersji papierowej dostępne są bezpłatnie w siedzibach obu gmin. Każdy turysta, który zamierza przejść nowy szlak może po zeskanowaniu kodu QR znajdującego się na tablicach informacyjnych ściągnąć z www.goleszow.pl książkę i ulotkę na swoje urządzenie mobilne. 

 

Autorami tekstów do książki, ulotki oraz tablic informacyjnych zostali: Tomasz Beczała, Damian Chmura i Jiri Czernek.

 

Pomysłodawcą i koordynatorem projektu z polskiej strony był Tomasz Lenkiewicz, zaś z czeskiej Irena Ripperova. Osobami związanymi z rozliczaniem projektu zostali Zbigniew Kohut i Ivana Buzkova.

 

Całkowita wartość projektu to 59 265 euro, w tym wartość części projektu realizowanego przez Gminę Goleszów – 29.486,19 euro, zaś przez Gminę Wędrynia 29 579,06 euro. 


« powrót

UDÁLOSTI

2017-10-26

Projekt "Przyroda nie zna granic / Příroda nezná hranic" spojí Goleszów a Vendryni

Dne 23. října byla na hranici Polsko – České a dále pak v KD Czytelni ve Vendryni otevřená nová přírodní stezka pod názvem „Příroda nezná hranic”. Otevření provedli starosta Goleszowa Krzysztof Glajcar a starosta Vendryni Bohuslav Raszka.

 

V dubnu 2017 Obec Goleszów společně s partnerskou obci Vendryni přistoupili k realizaci tohoto projektu. Projekt byl spolufinancován z prostředku Evropského fondu pro regionální rozvoj - Programu Intereg V-A Česká republika-Polsko v rámci Fondu mikroprojektu Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR.

 

Hlavním cílem projektu byl přírodně – turistický a hospodářský rozvoj partnerských obcí, rozšíření partnerské spolupráce a lepší využití přírodních a turistických hodnot v pohraniční oblasti skrze vytvoření nové společné turistické nabídce.

 

V rámci projektu byly realizovány následující kroky:

  • vyznačení přírodní stezky v úseku Goleszów – Vendryně (společně kolem cca 15 km)
  • vydání dvojjazyčné knihy a letáku
  • instalace 15 dvojjazyčných informačních tabulí
  • výstavba parkovacích míst v Horní Lištné pro lepší dostupnost k dědictví popisovaného v projektu
  • renovace kříže na Polsko – České hranici a v blískosti něho bylo provedeno místo pro odpočinek

 

Autoty textů do knížky, letáku a také tabulí byli: Tomasz Beczała, Damian Chmura a Jiří Černek.

 

Autorem myšlenky a koordinátorem z polské strany byl Tomasz Lenkiewicz, z české strany Irena Ripperová. Osoby spojené s financováním projektu byl Zbigniew kohut a Ivana Buzková.

 

Celkové náklady na projekt činí 59 265 euro. Z toho pro obec Goleszów je částka 29.486,19 euro a pro obec vendryni 29 579,06 euro.


« návrat